ورود عضویت
بررسی آمار رای دهندگان و تحریم کنندگان انتخابات ریاست جمهوری ١٣٩٢
بررسی آمارهای ١٣٧٥، ١٣٨٥ و ١٣٩٠ وزارت کشور و سازمانهای تابع ان، همچنین سخنگویان و وزاری جمهوری اسلامی
شده،  مشخص نمایم که آیا آمارهای داده شده توسط وزارت کشور در مورد انتخابات ریاست جمهوری ١٣٩٢به واقعیت نزدیک بوده یا خیر.
نتایج به دست آمده نشانگر ان است که مجموع آراء "رای ندادگان"، آنانی که خواهان تحولات بنیادی در سیستم سیاسی کشور هستند، نزدیک به ٢٠ میلیون نفر بوده که رتبه اول را به خود اختصاص داده اند.

صدای موج سبز:

بررسی آمار رای دهندگان و تحریم کنندگان انتخابات ریاست جمهوری ١٣٩٢

این مقاله به بررسی آمار رسمی ریاست جمهوری معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی مرکز آمار ایران- ١٣٩٠2) پیوست  (PDFو دلایل درست نبودن آمار اعلام شده وزارت کشور در خصوص واجدین شرایط شرکت کننده درانتخابات ریاست جمهوری سال 92 در داخل و خارج ایران می پردازد

این بررسی از این نظر مهم است که نظام  استبدادی حاکم، بخشی از اصلاح طلبان و نیروهای وابسته، برانند تا نیروهای تحول خواه که خواهان تغییرات بنیادی در ساختار سیستم حاکم می باشند، مایوس و گوشه نشین شونده. 

در حالی که تحولات و رویدادهای ٨٨ اثراتی عمیق بر روی مردم گذاشت, آگاهانه خواهان دموکراسی و آزادی گردیدند و در این راستا شجانه ایستاده اند

این بررسی شامل چند بخش می باشد. بخش اول، که بخش اصلی ان نیز می باشد، به تجزیه و تحلیل داده های آمار سال ١٣٩٠ می پردازد و سپس به بررسی وضعیت ایرانیان خارج از کشور رسیده گی می کند. بخش سوم دلیل رد ادعا  وزارت کشور و نهادهای خبری نظیر بی.بی.سی. فارسی را ارائه  می دهد

بررسی آمار ١٣٩٠

  -1جمعیت کل ایران با احتساب اتباع خارجی 75149669 نفر می باشد. (جدول 4 ص 27 آماررسمی 90) 2) پیوست  (PDF

  -2جمعیت کل ایران بدون احتساب اتباع خارجی 73461474 نفر می باشد.(جدول 4 ص 27 آماررسمی 90) 2) پیوست  (PDF

  -3جمعیت اتباع خارجد.(جدول 4 ص 27آمار رسمی 90) 2) پیوست  (PDF

  -4جمعیت گروه های سنی زیر در سال 90 که به هیچ وجه نمی توانند واجد شرایط سنی رای دادن در سال 92 باشند. (جدول 5 ص 27 آماررسمی 90) 2) پیوست  (PDF

 

 

مجموع سه گروه........   17561778 نفر

 - 5گروه سنی 15- 19 سال شزایط پیچیده تری دارند که در زیر به محاسبه تعداد احتمالی واجدین شرایط در این گروه برای سال 92، بر اساس آمارو داده های سال75 و85 پرداخت می شود.

 

 

توضیحات: این جمعیت 0تا 4 ساله در سال 75 در واقع  بعد از15 سال همان جمعیت 15 تا 19 ساله در سال 90 را تشکیل خواهند داد. همانگونه که می توان دید از سال 85 تا سال 90, تعداد 101551 نفر احتمالا به دلایلی مانند مرگ و میر و یا مهاجرت کاهش یافته . اینکه چرا از سال 75 تا 85 این آمارسیر صعودی داشته و در سال 85، 545570 نفر افزایش داشته است. زیرا احتمال زاد و ولد در ماه های بعد از سر شماری تا پایان سال 75, می تواند یکی از دلایل اصلی ان باشد.

محاسبه واجدین شرایط این گروه:

بر طبق آمار سال 75، جمعیت گروه سنی 0 تا 4 ساله در مجموع  6163024 نفرمی باشد که تعداد 5997651 نفراز آنان را ایرانیان و مابقی 165373 نفر را اتباع کشورهای دیگر تشکیل می دهد. در واقع 90.82 درصد ایرانی و 9.18 درصد تبعه کشورهای دیگر می باشند.

 با توجه به توضیحات ذکر شده دربالا, این تعداد 6163024 نفر که در سال 90 ، در گروه سنی 15-19 ساله قرارمی گیرند, 6607043 نفر بر آورد شده است که می توان گفت 90.82 درصد آنها یعنی 6000516 نفرایرانی می باشند.

دراین بین کسانی که سن آنها 16.5 سال تمام می باشد, با فرض انجام آمار گیری سازمان آمار کشور در6 ماهه اول سال 90، در سال 92 این گروه 18 سال تمام خواهند داشت.

برای دقت بیشتردر اینجا به جای اینکه جمعیت افراد 15 تا 19 سالهبه قسمت یک ساله تقسیم شوند، آنها به دسته ماهه تقسیم شده اندبه عبارتی اگر فرض را به اتمام انجام آمار گیری تا پایان شهریور ماه سال ١٣٩٠ بشود، آنگاه می توان گفت کسانی که تا تاریخ پایان شهریور بین 15 تا 15.5، 15.5 تا 16 و16 تا 16.١ سال سن دارند، در سال 92، 18 سال تمام نبوده و حق رای دادن هم نخواهند داشت.

 جمعیت هر قسمت 6 ماهه از 8 قسمت موجود را می توان با تقسیم عدد 6000516 بر عدد 8 بدست آورد که معادل 750065 نفر می باشد. با  گرفتن یک میانگین از گروه سنی 15تا 19 ساله ی سال 90، تعداد افراد ما بین 15 تا 16.5 سال بالغ بر 2250194 نفر و جمعیت 16.5 تا 19 سال برابر با 3750322 نفر می باشد.

 

 

در نتیجه واجدین شرایط گروه سنی 15 تا 19 ساله در سال 90 که می توانند در سال 92 رای بدهند حدود 3750322 نفر می باشد.

)نا گفت نماند که در اینجا  آمار واجدین شرایط دوباره کمتر در نظر گرفته شده، چرا که در واقع در هر ماه بطور تقریبی 100008 نفر به جمع واجدین رای دادن اضافه می شوداز 16 سال و یک ماه تمام، تا 19 سال، 47 ماه می باشد، که 100008 X 474700404 نفر خواهد شد(

 

  -6وضعیت اتباع خارجی

اتباع خارجی با جمعیتی برابر با 1688195 نفر, 2.25 درصد از جمعیت کل ایران را تشکیل می دهند. 

درگروه های سنی 0-4،5-9 و) 10-14 سه گروه قسمت (4 به دلیل اینکه کل جمعیت این گروه ها (چه ایرانی و غیر ایرانی) در سال ١٣٩٢ زیر ١٨ سال تمام می باشند، لذا از محاسبه حذف شده اند. در نتیجه جمعیت اتباع خارجی  بین تا 14 سال نیز به طور خودکار حذف گردیده است. در گروه سنی 15 تا 19 سال همانگونه که در قسمت 5 ذکرشد جمعیت این افراد 165373 نفربر آورد گردیده است.

اتباع خارجی بالاتر از 18 سال که حق رای ندارند را می توان اینگونه حساب کرد، که درصد کل افراد بالای 18 سال در کشور 72 درصد می باشد. درنتیجه می توان گفت با مبنا قرار دادن این 72 درصد برای اتباع خارجی نیز به عنوان یک نمونه آماری, تعداد این افراد 1215500 نفر )یعنی 72 درصد 1688195 جمعیت  کل اتباع خارجی (می باشد

 

  -7مجموع سه گروه زیر که در قسمت 4 این مقاله توضیح داده شده است.

 

مجموع سه گروه........   17561778 نفر

 

طبق گزارشات شاخص های سلامت در ایران, از هر 1000 نفر سالانه 5 نفرفوت می کنند که این رقم برای جمعیت کل ایران (75149669 نفر) حدود 368233 نفرهر سال می باشد که این رقم در طی 2 سال برابر 736466 نفرخواهد بود.

 

 -8مجموع تمامی کسانی که در سال 92 واجد شرایط نیستند 23702800 نفر می باشد.  

جمعیت کل ایران در سال 92 را می توان با احتساب جمعیت کل ایران در سال 90 یعنی 75149669 نفر و نرخ رشد  1.29  برآورد کرد. همچنین آمار رسمی سال 90 سالانه 969430 نفر(1.29 درصد 75149669 نفر) افزایش خواهد داشت و در طی دوسال این رقم حدود 1938862نفر خواهد شد. در نتیجه جمعیت کل ایران در سال 1392، حدود 77088531 نفرخواهد بود. البته باید در نظر داشت که این تعداد به کسانی که واجد شرایط نیستند نیز اضافه گردیده است. در نهایت مجموع تمامی واجدین شریط درداخل کشور تحت تمامی شرایط در سال 92 با  کم کردن مجموع کسانی که واجد شرایط به هر دلیلی نیستند(23702800 نفر) از کل جمعیت ایران در سال 92 (77088531 نفر) بدست می اید که برابر با 53385731 نفرمی باشد.

 

ایرانیان خارج از کشور

ایرانیان خارج از کشور بر اساس سخنگوی رسمی سازمان ثبت احوال و وب سایتهای رسمی و غیررسمی در سال 1391 حدود تا میلیون نفر برآورد شده اند که تفاوت بسیاری با آمارهای قبلی آنها داشت و این رقم بسیار بیشتر از آمارهای داده شده ,می باشد

از طرفی در برخی آمارغیر رسمی از طرف گروه های خارج از کشور، این رقم تا حد زیادی افزایش می یابدادعای این گروه براساس تعداد ایرانیان پناهنده به کشورهای دیگر می باشد که با وجود داشتن مدارک شناسایی وهویت ایرانی، به دلایل گوناگونی مانند سیاسی، فرهنگی و عقیدتی درآمارهای مختلف در نظر گرفته نمی شونددر این بین مسئله ای که بسیار حائز اهمیت می باشد این است که آیا این جمعیت در برآورد های رسمی واجدین شرایط رای دادن منتشر شده توسط جمهوری اسلامی درانتخابات ایران در نظر گرفته شده است یا خیر؟

در آماررسمی منتشر شده از طرف مرکز آمار در سال 90 ,اشاره شده است که جمعیت ایرانیان خارج کشوردر تمامی مراحل ,در نظرگرفته شده اند.(ص15 پاراگراف اول تعریف جمعیت(جامعه سر شماری)).

ولی با بررسی تمامی جداول  16،13،10،5،4 )پیوست ٢ (  PDFدرارتباط با جمعیت روستا نشین و شهرنشین )ساکن و غیر ساکنمی توان به سادگی مشاهده کرد که با وجود اختلاف آماری ناشی ازجمعیت غیرساکن و توضیحات آن در صپاراگراف جمعیت ایرانیان مقیم خارج ازکشوردرهیچ دسته یا گروه در این تقسیمات و دسته بندی ها قرار گرفت نشده است.

به عنوان مثال خانواده ای ایرانی که مقیم لس آنجلس، لندن، پاریس یا هر شهر دیگر که سال هاست خارج ازایران زندگی می کنند، در این تقسیمات در کدام استان در ایران قرار می گیرند؟ این افراد جزو شهر نشینان می باشند یا جزو روستا نشینان؟  فرضا وزارت کشورمحل صدور شناسنامه را محل اقامت آنان به حساب بیاورد، این نیز در آمار سال ١٣٩٠ نیامده است. یا صرف اینکه ازطریق بستگان درجه اول آنها اطلاعات این اشخاص در آمار منتشره گنجانده شده معتبر نخواهد بود. زیرا که بسیاری ازاین افراد یا به همراه بستگان درجه یک خود مقیم خارج از کشور می باشند یا سالهاست در خارج از کشورزندگی کرده و تمامی ارتباطات خود با ایران را مدت هاست محدود کرده اند.

 همچنین این سوال نیزبه وجود می آید که خانواده های ایرانی که فرزندشان متولد لوس آنجلس می باشد ولی از طریق سفارت جمهوری اسلامی برای آنها شناسنامه ایرانی دریافت شده و محل تولدشان لوس آنجلس، لندن، پاریس یا هر شهر دیگر می باشند، قید شده است، جزو کدام تقسیمات کشوری قرار گرفته اند؟ لازم به ذکر است که تمامی متولدین سال 1373 به بعد در خارج از کشور که شناسنامه ایرانی صادره از سفارت ایران دارند, جزو افرادی قرار می گیرند که به طور قانونی واجد شرایط رای دادن هستند

اگر به طور ضمنی و فرضی تمامی پارامترهای نرخ رشد سالنه جمعیت، مرگ ومیرو دیگر پارامترها نیز مشابه با خود ایران در نظرگرفته شود، در نتیجه حدود 72 درصد از این افراد واجد شرایط رای دادن می باشند.  به عبارتی این رقم تقریبا ما بین حداقل 2160000 تا حداکثر 4320000 نفر به طور رسمی خواهد بوددر ضمن  برآورد مجموع کل واجدین رسمی داخل وخارج از کشور از 55545731 نفربه 57705731 نفر با متوسط 56625731 نفر( افزایش خواهد یافتدر آخر با اشاره به اختلاف  آمار منتشر شده توسط مرکز آمار ایران با  آمار محاسبه  شده  در این مقاله می توان به موارد زیر رسید:

 

بر اساس بررسی داده های بالا, مجموع جمعیت واجدین شرایط شرکت در انتخابات ریاست جمهوری 1392 به طور تقریبی 56625731 نفر می باشد.

 دلایل درست نبودن ادعاهای جمهوری اسلامی وسایت هایی نظیر  BBC پیوست

دولت ایران بر اساس آمار منتشره  سازمان آمار کشوردر سال 90 ,در وب سایت های خود اعلام کرد که واجدین شرایط 50583807 نفرمی باشند که مورد انتقاد و شک بسیاری از محافل قرارگرفت.

بی بی سی فارسی گزارشی بر اساس همین آمار منتشر می کند که دارای کمبودها و اشتباهات بسیاری است که در ذیل به آن اشاره شده

 

 

 

بایستی یاداور شد که شرایط سنی شخص برای رای دادن 18 سال تمام می باشد نه زیر 19 سال.  همچنین با توجه به مقادیرمحاسبه شده درقسمت بعدی(با استناد به آمار ارائه داده شده در بالااین مقدار28.40 درصد می باشدزمانی که شاخص رشد سالانه 1.5 درصد باشد به جمعیت کشورهر سال 1127245 نفر اضافه می شود و در پایان سال 91 این جمعیت 76276914 نفر می باشد.  از طرفی این تعداد اضافه شده به دلیل زاد وولد در کشور می باشد که به مجموع کسانی که واجد شرایط رای دادن نیستند، نیز اضافه می شود، 21666664 (1127245 +20539419) نفر.  درانتها درصد افراد زیر 18 سال که اجازه رای ندارند، رقم 21666664 تقسیم بر 76276914 ضرب در صد می شود یعنی 28.40527 درصد .

مهندسی انتخابات و استفاده نظام از آن

این آماربه معنای حدود 6 میلیون نفر(6041924 نفر) می باشد که حکومت با قرار ندادن آنها جزو واجدین شرایط رای می تواند به عنوان رای سیال و ابزاری در جهت مهندسی کردن انتخابات از آن استفاده کند.

نتایج انتخابات ریاست جمهوری 1392توسط وزارت کشور چنین اعلام می کند: 

تعداد کل واجدان شرایط  50483192

کل آرا 36704156

آرای باطلهٔ 1245409

آرای صحیح  35458747

درصد مشارکت در انتخابات 72.7

نتایج آرا ریاست جمهوری سعید جلیلی  4168946

نتایج آرا ریاست جمهوری محسن رضایی 3884412

رئیس جمهور حسن روحانی 18613329 (50.71%)

نتایج آرا ریاست جمهوری محمد غرضی 446015

نتایج آرا ریاست جمهوری محمدباقر قالیبا 6077292

نتایج آرا ریاست جمهوری علی اکبر ولایتی 2268753

تعداد کل تحریم کنندگان انتخابات یا همان رای دهندگان به تغییرات بنیادی سیاسی در ایران  13879651

با تحریف غلط نتائجه آراء انتخابات ریاست جمهوری که حسن روحانی را با 18613329 رای در رتبه اول و تحریم کنندگان (رای دهندگان به تغییرات بنیادی سیاسی در ایران) را با 20میلیون رای نداده (19921575نفر) در رتبه دوم قرار دادند، سعی بر این دارند که؛

با روشن شدن میزان واجدین شرایط که انتخابات را تحریم کردن، یعنی رای دهندگان به تغییرات بنیادی سیستم سیاسی در ایران، مشروعیت نظام را زیر سوال خواهد نرد. البته با محاسبات انجام گرفته در بالا می توان اززاویه دیگری هم به این مسئله نگاه کرد و ان روش مهندسی کردن انتخابات با در دست داشتن ازحدود ٥  میلیون رای سیال است. این آرای سیال و پخش آنها بر روی آراء نامزدهای "خودی" و کنترل روند انتخابات با توجه به نظر رهبری، ابزاری قوی برای مهندسی و خیمه شب بازی انتخابات قبلی بوده و در آینده نیز خواهد بود

با سپاس از تمامی مبارزان راه آزادی و دموکراسی در ایران و یاد تمامی قربانیان ان 

صدای موج سبز 

پیوست ١

BBC Persian: http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2013/05/130528_l10_sb_ir92_voters.shtml

پیوست ٢
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی مرکز آمار ایران- ١٣٩٠
http://greenwavevoice.com/upload/files/amar.pdf
 
این مطلب در تاریخ ۱۶ تير ۱۳۹۲ نوشته شده است.

برای بیان دیدگاه خود باید در سایت عضو شوید. عضویت ساده و سریع می باشد، از لینک بالای صفحه استفاده کنید.

تماس با ما شهروند خبرنگار سخن ما
ما در صفحات اجتماعی

کاربر گرامی:

نکات زیر را هنگام ثبت نام مد نظر قرار دهید:

نام حقیقی
ایمیل
نام کاربری
کلمه عبور
تکرار کلمه عبور
سوال امنیتی ﻟﻂﻔﺎ ﻛﻠﻤﻪ ﻻﺗﻴﻦ ﺭا ﺩﺭ " ﭘﺎﺳﺦ " ﺗﺎﻳﭗ ﻛﻨﻴﺪ. BNMsed
پاسخ سوال امنیتی
خروج

در صورتی که رمز عبور خود را فراموش کرده اید به این صفحه مراجعه نمایید.

خروج